Hệ khung kèo mái bê tông

-       Hệ kèo dùng trên mái bê tông: Sử dụng thanh C hoặc La liên kết với bê tông mái bằng bulong nở mạ đồng. Sau đó dùng li tô để liên kết với C hoạc thanh La để lợp ngói.

-       Kết cấu:  Khoản cách tối ưu giữa 2 thanh C hoạc thanh La là 0.9 – 1.2m. Khoản cách li tô theo ngói lợp.